BDW 17 Congress: User Experience, People and Purpose @ BCD Barcelona Centre de Disseny, Barcelona [12 de junio]

BDW 17 Congress: User Experience, People and Purpose


133
12
de junio
09:00 - 13:30

 La página del evento
BCD Barcelona Centre de Disseny
08018 Barcelona
[cat]
Del 12 al 13 de juny se celebrarà una nova edició del congrés, una de les activitats més importants de la Barcelona Design Week, que és punt de trobada per a empreses, organitzacions i professionals en el qual es comparteixen casos d’èxit i metodologies de treball en temàtiques estratègiques i emergents, amb ponents de reconegut prestigi internacional.
El congrés, organitzat per BCD Barcelona Centre de Disseny amb la col·laboració d'Insitum, s’adreça a empreses i organitzacions de qualsevol sector que vulguin sortir de la ‘zona de confort’ i aplicar noves estratègies per trobar noves solucions als seus reptes actuals.
Sota el nom Transformant la Societat, ens endinsarem en la capacitat que té el disseny de transformar, de provocar canvis que impacten en el comportament de les organitzacions i de la societat. El Congés BDW vol reflexionar sobre l’impacte positiu del disseny i la seva capacitat de transformació a través de casos reals d’empreses que utilitzen, entre d’altres, dues estratègies fonamentals: posar les persones al centre per entendre millor les seves necessitats i impulsar la sostenibilitat a partir del disseny.

PROGRAMA:
Dilluns 12/06/2017 de 9.00 a 13.30h
En el primer bloc del congrés People and Purpose, volem trobar la resposta a com resoldre problemes complexos, estratègics i ambigus a través d'enfocaments centrats en les persones o com dissenyar solucions tenint en compte les necessitats de les diferents parts, ja siguin empresaris, usuaris, governants o ciutadans.
Combinant el pensament analític amb el pensament divergent i intuïtiu algunes institucions estan ja construint la seva estratègia d'innovació i transformació social alineant la conceptualització, desenvolupament i implementació de productes i serveis a les necessitats i desitjos de les persones i societats. En aquest context, el disseny juga un paper fonamental: abandera l'empatia i la intuïció indispensables per crear solucions rellevants i disruptives, que aconsegueixin tenir un impacte positiu en el món.

Ponents:
Denis Weil, Degà, Institute of Design Chicago.
Pamela Mead, Responsable de Disseny, HERE.
Joshua Tabak, Market Researcher, Facebook and Caitlin Sanford, UX Researcher, Facebook.
Luis Arnal, CEO & Fundador, Insitum Mèxic.
Moderador: Yoel Lenti — Insitum BCN
Dimarts 13/06/2017 de 9.00 a 13.30h
En la segona sessió abordarem la Transformació Sostenible, en la que de manera equilibrada interactuen tres pilars fonamentals: el desenvolupament econòmic, el desenvolupament social i el respecte al medi ambient i al nostre entorn.
En aquest context, volem explicar i demostrar com el disseny, per una banda, maximitza el potencial de les empreses per transformar els reptes mediambientals en oportunitats econòmiques, generant un consum i una producció sostenible, i per l’altra, potencia el compromís social i la capacitat per relacionar el benestar de tots amb la globalització i la sostenibilitat.

Ponents:
Jonas Martens, CEO, Better Future Factory.
Emma Van Der Leest, Co-Fundadora, BlueCityLab.
German León, CEO i Fundador, Exipple.
Moderador: Isabel Roig — BCD
Properament anunciarem més ponents i els workshops programats així que… estigues ben atent/a!
* Idioma: la llengua vehicular serà l'anglès i, en algun cas, el castellà. Hi haurà traducció simultània anglès / castellà — castellà / anglès.

[cast]
Del 12 al 13 de junio se celebrará una nueva edición del congreso, una de las actividades más importantes de la Barcelona Design Week, que es punto de encuentro para empresas, organizaciones y profesionales en el que se comparten casos de éxito y metodologías de trabajo en temáticas estratégicas y emergentes, con ponentes de reconocido prestigio internacional.
El congreso se dirige a empresas y organizaciones de cualquier sector que quieran salir de la 'zona de confort' y aplicar nuevas estrategias para encontrar nuevas soluciones a sus retos actuales.
Bajo el nombre Transformando la Sociedad, nos adentraremos en la capacidad que tiene el diseño de transformar, de provocar cambios que impactan en el comportamiento de las organizaciones y de la sociedad. El Congresso BDW quiere reflexionar sobre el impacto positivo del diseño y su capacidad de transformación a través de casos reales de empresas que utilizan, entre otras, dos estrategias fundamentales: poner las personas en el centro para entender mejor sus necesidades e impulsar la sostenibilidad a partir del diseño.

PROGRAMA:
Lunes 06/12/2017 de 9.00 a 13.30h
En el primer bloque del congreso People and Purpose, queremos encontrar la respuesta a cómo resolver problemas complejos, estratégicos y ambiguos a través de enfoques centrados en las personas o cómo diseñar soluciones teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes partes, ya sean empresarios, usuarios, gobernantes o ciudadanos.
Combinando el pensamiento analítico con el pensamiento divergente e intuitivo algunas instituciones están ya construyendo su estrategia de innovación y transformación social alineando la conceptualización, desarrollo e implementación de productos y servicios a las necesidades y deseos de las personas y sociedades. En este contexto, el diseño juega un papel fundamental: abandera la empatía y la intuición indispensables para crear soluciones relevantes y disruptivas, que logren tener un impacto positivo en el mundo.

Ponentes:
Denis Weil, Decano, Institute of Design Chicago
Pamela Mead, Responsable de Diseño, HERE.
Joshua Tabak, Market Researcher, Facebook and Caitlin Sanford, UX Researcher, Facebook.
Luis Arnal, CEO & Fundador, Insitum México
​Moderador: Yoel Lenti — Insitum BCN
Martes 13/06/2017 de 9.00 a 13.30h
En la segunda sesión abordaremos la Transformación Sostenible, en la que de manera equilibrada interactúan tres pilares fundamentales: el desarrollo económico, el desarrollo social y el respeto al medio ambiente y en nuestro entorno.
En este contexto, queremos explicar y demostrar cómo el diseño, por un lado, maximiza el potencial de las empresas para transformar los retos medioambientales en oportunidades económicas, generando un consumo y una producción sostenible, y por otro, potencia el compromiso social y la capacidad para relacionar el bienestar de todos con la globalización y la sostenibilidad.

Ponentes:
Jonas Martens, CEO, Better Future Factory.
Emma Van Der Leest, Co-Fundadora, BlueCityLab.
German León, CEO y Fundador, Exipple.
Moderador: Isabel Roig — BCD
Próximamente anunciaremos más ponentes y los workshops programados así que… estate atento/a!
* Idioma: La lengua vehicular será el inglés y, en algún caso, el castellano. Habrá traducción simultánea inglés/castellano — castellano/inglés.

[Eng]
A new edition of the Congress will be held from 12 to 13 June. This is one of the most important activities of Barcelona Design Week, a meeting point for companies, organizations and professionals in order to share success stories and work methodologies on strategic and emerging issues, with speakers of recognized international prestige.
The Congress is intended for companies and organizations from any sector which want to go beyond their “comfort zone” and apply new strategies in order to find new solutions to their current challenges.
With the name Transforming Society, we will take a look at the capacity of design to transform, to generate changes which affect the behaviour of organizations and of society. The BDW Congress wants to reflect on the positive impact of design and its capacity for transformation through real cases of companies which use, among others, two fundamental strategies: placing people centre stage in order to better understand their needs, and promoting sustainability starting from design.

PROGRAM:
Monday 12 June from 9.00 to 13.30h
In the first block of the Congress, People and Purpose, we want to find the answer to how to solve complex, strategic and ambiguous problems through people-centred approaches and how to design solutions taking into account the needs of the different parties, whether entrepreneurs, users, politicians or citizens.
On combining analytical thinking with divergent and intuitive thinking, some institutions are already building their innovation and social transformation strategy by aligning conceptualization, development and implementation of products and services with the needs and desires of people and societies. In this context, design plays a fundamental role: it champions the empathy and intuition essential to create relevant and disruptive solutions, which succeed in having a positive impact on the world.

Speakers:
Denis Weil, Dean, Institute of Design Chicago.
Pamela Mead, Design Lead, HERE.
Joshua Tabak, UX Research Lead, Facebook and Caitlin Sanford, UX Researcher, Facebook.
Luis Arnal, CEO & Founder, Insitum Mexico.
Moderador: Yoel Lenti — Insitum BCN
Tuesday 13 June from 9.00 to 13.30h
In the second session we will address Sustainable Transformation, in which three fundamental pillars interact in a balanced manner: economic development, social development and respect for the environment and our surroundings.
In this context, we want to explain and demonstrate how, on the one hand, design maximizes the potential of companies to transform environmental challenges into economic opportunities, generating sustainable consumption and production and, on the other hand, it promotes a social commitment and the ability to link the well-being of all to globalization and sustainability.

Speakers:
Jonas Martens, CEO, Better Future Factory.
Emma Van Der Leest, Co-Fundadora, BlueCityLab.
German León, CEO and Founder of Exipple.
Moderator: Isabel Roig — BCD
We will shortly announce more speakers and the workshops programmed, so… stay tuned!
* Language: This session will be English and Spanish. Simultaneous translation (English/Spanish — Spanish/English) will be available.
Discusión
image
Sólo los usuarios registrados pueden comentar.
Pasar a través de un rápido registro y autorización.

El evento más esperado en Barcelona :

Barcelona Beach Festival 2017
Platja Fòrum
Elrow Barcelona - 7ª Aniversario
elrow
Todo a 1€ by Two Market Barcelona : 02 de Julio
Carrer de Zamora, 78, 08018 Barcelona (Barcelona), Espanya
Sant Joan Barcelona 2017
Playa de la Barceloneta
Festival Cruïlla 2017
Festival Cruïlla
UNITE With Tomorrowland - Spain
Parque Can Zam
Brunch -In the Park #5: Marco Carola, Neverdogs, Simina Grigoriu
Brunch in the Park - Barcelona
La La Land + WoM Trio
Sala Montjuïc - Cinema a la fresca
Matinée Summer Festival · Domingo 9 de Julio de 2017
Matinée Summer Festival
¡Los eventos más populares en su feed de noticias!